top of page

De historie van orale implantologie


De geschiedenis van de orale implantologie gaat ver terug. De oudste vorm van een oraal implantaat is toe te schrijven aan de Maya’s. Rond 600 na Christus gebruikte deze populatie een geslepen schelp als oraal implantaat. Verrassend genoeg bleek dit relatief goed te werken. Pas rond 1809 werd gepoogd een implantaat te plaatsen meer gelijkend op een tandwortelimplantaat zoals men deze nu kent. Hierbij werd een gouden staaf in de tandkas geplaatst na verwijdering van een kies. Dit implantaat groeide echter niet vast en ging verloren. Pas in 1952 werd door professor P. Brånemark per toeval ontdekt dat een titanium implantaat wel kan vastgroeien in bot. Hiermee werd de eerste stap gezet in richting van de orale implantologie. Sinds begin jaren tachtig wordt het orale implantaat in Nederland toegepast binnen de tandheelkunde. Echter heeft deze behandeling slechts de laatste 20 jaar meer aan populariteit gewonnen door de vele voordelen die het biedt.

 


De slagingskansen en randvoorwaarden voor orale implantologie
 

Orale implantologie kent in algemene zin hoge slagingskansen. Wetenschappelijk onderzoek toont een gemiddeld slagingspercentage van 90% - 96%. Implantaten in de bovenkaak falen hierbij frequenter dan implantaten in de onderkaak. Desalniettemin is het belangrijk om te realiseren dat deze onderzoeken zich beperken tot een tijdsspan van maximaal 10-15 jaar. Het is derhalve incorrect om te stellen dat de kans dat een oraal implantaat een leven lang meegaat 96% is. De lange termijn overleving is onbekend en vrijwel onmogelijk te onderzoeken. Men kan enkel stellen dat een implantaat bij goede verzorging langere tijd mee kan gaan. Echter is er vrijwel altijd tandheelkundig onderhoud nodig van de onderdelen.

Orale implantologie

Daarnaast geldt dat er vele factoren zijn die van invloed zijn op de succeskans van orale implantologie. De volgende aspecten spelen een belangrijke rol:
-    Algehele medische conditie en daarmee sterkte van uw afweer
-    Bepaalde ziekten zoals diabetes, osteoporose, Crohn en
afweerstoornissen
-    Bepaalde medicatie zoals middelen tegen botontkalking
(bisfosfonaten) en chemokuren
-    Aanwezigheid van een kwaadaardige aandoening of een verleden van
een kwaadaardige aandoening
-    Verleden van bestraling in het hoofd-/ halsgebied
-    De kwaliteit en kwantiteit van het kaakbot in het gebied waar
geïmplanteerd wordt
-    Niveau van uw mondhygiëne
-    Bacteriesamenstelling van uw mond
-    Parafuncties zoals tandenknarsen en -klemmen
-    Actief roken of een verleden van roken
-    Actief alcohol- en/of drugsgebruik dan wel een verleden van alcohol-
en/of drugsgebruik 
-    De mate waarin instructies gevolgd worden en de geadviseerde
nazorgprotocollen worden nageleefd

 

Aangezien zoveel factoren van invloed zijn op implantaatsucces is hierop geen garantie op te geven. Net als elke medische behandeling kan ook een implantologische behandeling falen. Immers is het mogelijk dat de slagingskans in uw geval lager ligt dan bovengenoemde gemiddelden. Uw tandarts-implantoloog zal u hierover informeren.

De risico’s van orale implantologie


Ondanks de grote aandacht en zorgvuldigheid waarmee u wordt behandeld kent elke chirurgische behandeling een aantal risico’s.

-    Ontsteking
Het kan voorkomen dat een implantaat niet vastgroeit in uw kaakbot. Dit gaat dan gepaard met een ontsteking van het omringende bot. De ontsteking kan direct na plaatsing van het implantaat optreden (1-2% van de gevallen). Dit maakt dat het implantaat binnen enkele weken verloren gaat. Indien dit gebeurt zal uw implantaat verwijderd worden. Nadat het gat binnen enkele maanden dicht gegroeid is wordt er opnieuw geïmplanteerd. Bij deze tweede zitting zal er coulant omgegaan worden met de kosten. De ontsteking van het implantaat kan ook een chronische vorm aannemen. Hierdoor verliest u langzaam kaakbot. Het implantaat gaat dan na een paar jaar verloren. Deze vorm van ontsteking heet peri-implantitis. De reden van ontsteking is soms niet te achterhalen en komt neer op het stomweg pech hebben. Onderzoeken tonen wel dat mensen met parodontitis, diabetes, geschiedenis van roken, beperkt en/of zwak bot, slechte mondhygiëne en kwaadaardige aandoeningen een groter risico hebben ontstekingen rondom een implantaat. 

-    Allergische reactie
Een allergische reactie kunt u met name krijgen op de medicatie welke u voorgeschreven wordt. Met name penicilline allergie komt hierbij vaker voor. Indien u allergisch bent voor penicilline, geef dit dan tijdig aan uw implantoloog door. Een allergische reactie op de materialen waarmee geïmplanteerd wordt komt vrijwel nooit voor.

-    Nabloeding
Sporadisch kan na de operatie een nabloeding ontstaan. Tot 48 uur na de behandeling is een beetje bloedafvloed normaal. Echter dient u bij heftigere nabloedingen welke u niet gestelpt krijgt contact op te nemen met uw behandelend implantoloog of de dienstdoende tandarts. Indien u bloedverdunners gebruikt of een afwijking heeft in de bloedstolling dient u dit tijdig door te geven aan uw implantoloog.

-    Zenuwschade
Enkel wanneer er bij u in de regio van de kleine en/of grote kiezen in de onderkaak geïmplanteerd wordt loopt u risico op zenuwschade. U loopt daarbij een klein risico op een doof gevoel van de onderlip welke tijdelijk dan wel blijvend van aard kan zijn. Echter komt dit met de moderne kaak- en schedelfoto’s zeer zelden voor. Er wordt ruime afstand gehouden van uw zenuw. 

-    Breuk van implantaatonderdelen
Het is niet realistisch te verwachten dat u nooit meer omkijken heeft naar uw kunsttand (oraal implantaat met kroonopbouw). Met de tijd zullen de onderdelen van uw kunsttand slijten. Dit kan (vaak na vele jaren) ertoe leiden dat er een stukje van de kroon afspringt of dat er een verbindingsstuk tussen de kroon en het implantaat breekt. Zeer zelden zal het implantaat zelf breken. Het goede nieuws is dat in vrijwel alle gevallen reparatie mogelijk is. In uiterst zeldzame gevallen dient het implantaat verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuw implantaat. Deze complicaties vallen enkel het eerste jaar binnen de garantie.

Een implantologische behandeling ter vervanging van één of meerdere gebitselementen

 


Alternatieven orale implantologie
 

Alvorens in te gaan op de orale implantologie dient u ook geïnformeerd te zijn over de overige mogelijkheden ter vervanging van een tand of kies.


-    Conventionele brug: hierbij worden twee of meer buurtanden of -kiezen beslepen. Deze tanden dienen als pijlers voor de brug waarmee het missende gebitselement vervangen wordt.

-    Plakbrug: hierbij wordt aan uw buurtand een kunsttand geplakt. De pijler wordt minimaal beslepen.

-    Uitneembare partiële prothese: dit betreft een partieel kunstgebit waaraan een kunsttand verbonden is. Deze uitneembare voorziening kan met metalen ankers of zonder metalen ankers worden gemaakt.

-    Stift in wortel met kroon: hierbij wordt een pin in de wortel gebracht waarmee houvast wordt verkregen voor de kroon. Voorwaarde hierbij is een gezonde wortel welke lang genoeg is.

De voor- en nadelen van orale implantologie

 

Voordelen oraal implantaat
-    Vaste vervanging van een verloren tand of kies
-    Behandeling met rel
atief hoge slagingskans
-    Relatief duurzame vervanging van een verloren tand of kies
-    Buurtanden of -kiezen hoeven niet beslepen te worden
-    Gemiddeld hoge mate van tevredenheid bij patiënten

Nadelen oraal implantaat
-    Kan net als een natuurlijke tand of kies door een ontsteking verloren gaan
-    Vraagt zorgvuldige mondhygiëne en nazorg
-    Complicaties gemiddeld hogere moeilijkheidsgraad, echter vaak behandelbaar
-    Kan niet bij alle patiënten toegepast worden
-    Financieel relatief prijzig

 


De nazorg


Het is van groot belang dat u zich realiseert dat u in een nazorgprogramma komt nadat bij u een tandwortelimplantaat is geplaatst. Tweemaal per jaar dient uw gebit en implantaat gecontroleerd te worden en gereinigd te worden. Dit ter voorkoming van ontstekingen. Het is mogelijk dat in uw individuele geval vaker reinigingen noodzakelijk zijn. Hierover wordt u geïnformeerd door uw tandarts-implantoloog. 

 

U dient zich echter te realiseren dat de bestrijding van ontstekingen voornamelijk te maken heeft met uw eigen verzorging van het implantaat. Een goede mondhygiëne is essentieel. Daarnaast leidt roken, overmatig alcoholgebruik en stress tot vroegtijdig implantaatverlies.

 


Procedure en kosten van orale implantaten
 

Globaal kan gesteld worden dat een implantaatbehandeling het volgende omvat:

1.    Uw tand of kies wordt chirurgisch verwijderd. Afhankelijk van de hoeveelheid bot welke beschikbaar is zal besloten worden of er een botopbouw gedaan moet worden.


2.    Indien nodig, wordt in uw tandkas een botvervangend materiaal geplaatst. Om te voorkomen dat dit gaat ontsteken krijgt u na de behandeling antibiotica.


3.    De wond wordt dicht gehecht. U krijgt instructie wondgenezing en een desinfecterend mondspoelmiddel waar u één week mee moet spoelen.


4.    U dient in de tussentijd overdag een kunstharsplaatje te dragen ter vervanging van uw tand of kies welke verloren is gegaan. Het is essentieel dat u deze draagt om de ruimte voor het implantaat open te houden.


5.    Na 3 maanden genezing wordt onder lokale verdoving het implantaat bij u geplaatst. De wond wordt dicht gehecht en u krijgt antibiotica en een desinfecterend mondspoelmiddel. 


6.    Na 3 maanden genezing wordt de kroon op uw implantaat vervaardigd en geplaatst. 

 

De exacte kosten voor de implantologische behandeling zijn erg individueel. Derhalve ontvangt u van uw implantoloog een kostenindicatie voor uw individuele situatie. Belangrijk is te realiseren dat u hier geen rechten aan kunt ontlenen. Wijzigingen in tarieven gesteld door de overheid en wijzigingen in inkoopprijzen van producten zullen worden doorgevoerd. Daarnaast kan een operatie tegenvallen of meevallen. Ook dit kan een wijziging van de kosten met zich meebrengen.

Voor meer informatie klik hier.

ISB(14).jpg

Een implantologische behandeling ten behoeve van een klikgebit 


De voor- en nadelen van een klikgebit
 

Voordelen klikgebit
-    Vaste verankering van prothese mogelijk
-    Groter kauwvermogen
-    Meer oraal comfort

Nadelen klikgebit
-    Een machtigingsaanvraag kan door de verzekeraar afgekeurd worden
-    Vraagt zorgvuldige mondhygiëne en nazorg
-    Kan niet bij alle patiënten toegepast worden

Aantal implantaten en de verwachting van een klikgebit
 

Afhankelijk van uw situatie en wensen zal de tandarts-implantoloog met u bekijken welke kaak geïmplanteerd moet worden en hoeveel implantaten er voor u nodig zijn. Het komt zelden voor dat er voor de bovenkaak implantaten nodig zijn. Het betreft vrijwel altijd de onderkaak. De verzekeraar vergoedt dan ook zelden implantologie in de bovenkaak.

 

Voor de onderkaak zijn er in verreweg de meeste gevallen twee implantaten nodig. In uitzonderlijke gevallen kan gekozen worden voor vier implantaten. Wanneer er in de bovenkaak implantaten geplaatst worden zijn er vaak 4-6 implantaten nodig.

 

Bij een klassiek klikgebit krijgt u een implantaatgedragen prothese op twee implantaten in de onderkaak. In de bovenkaak zal er dan een normaal kunstgebit gemaakt worden welke rust op uw kaak. Gezien we in de onderkaak twee implantaten plaatsen is het niet realistisch te verwachten dat uw prothese star verankerd zal zijn. Dit betekent dat uw prothese geen enkele beweging meer toelaat. Dit is mechanisch niet haalbaar. Immers zijn er 12 tanden en kiezen in uw onderkaak verloren gegaan en zijn deze niet te vervangen met slechts twee implantaten. Derhalve moet u accepteren dat er enige bewegingsvrijheid in uw onderprothese moet zitten. Dit betekent echter niet dat uw prothese in de onderkaak los zit. Uw prothese zal na de implantologische behandeling aanzienlijk vaster zitten dan voorheen. Vrijwel iedereen is er erg blij mee. 

 

In zeldzame gevallen is bewegingsvrijheid van de prothese niet gewenst. Een starre constructie is dan wenselijk. Wanneer er een reden is voor een starre verankering zijn er in de onderkaak 4 implantaten nodig en in de bovenkaak 6. De tandarts implantoloog zal dit met u bespreken indien dit voor u van toepassing is.

 


De nazorg
 

Het is van groot belang dat u zich realiseert dat u in een nazorgprogramma komt nadat bij u een tandwortelimplantaat is geplaatst. Eenmaal per jaar dient u op controle te komen bij uw tandarts en tweemaal per jaar dienen uw implantaten gereinigd te worden. Dit ter voorkoming van ontstekingen. Het is mogelijk dat in uw individuele geval vaker reinigingen noodzakelijk zijn. Hierover zal uw tandarts-implantoloog u informeren. Daarnaast is het belangrijk dat uw prothese om de twee jaar voorzien wordt van een nieuwe laag om de pasvorm te verbeteren. Immers blijft uw kaak slinken zonder dat de prothese mee veranderd. Eenmaal in de vijf jaar dient uw prothese beoordeeld te worden op de noodzaak tot vervanging.

 

U dient zich echter te realiseren dat de bestrijding van ontstekingen voornamelijk te maken heeft met uw eigen verzorging van het implantaat. Een goede mondhygiëne is essentieel. Daarnaast leidt roken, overmatig alcoholgebruik en stress tot vroegtijdig implantaatverlies.

 


Procedure en kosten van orale implantaten


Globaal kan gesteld worden dat een implantaatbehandeling het volgende omvat:

1.    Allereerst zal bij u een uitvoerig onderzoek plaatsvinden om de mogelijkheid tot implantaten te beoordelen. Hiervoor wordt een mondonderzoek gedaan met metingen van uw oude prothesen. Daarnaast worden lichtfoto’s en röntgenfoto’s gemaakt.


2.    Onder lokale verdoving wordt het implantaat bij u geplaatst. De wond wordt dicht gehecht en u krijgt antibiotica en een desinfecterend mondspoelmiddel. In uw prothese wordt ruimte gemaakt zodat de implantaten onbelast kunnen genezen. Voor de genezing kan 3 tot 6 maanden nodig zijn.


3.    Na de genezingsfase wordt uw klikgebit vervaardigd en geplaatst. 

 

Indien u tandeloos bent geldt dat uw tandheelkundige behandeling in combinatie met een klikgebit grotendeels vergoed wordt. Echter is dit afhankelijk van uw verzekering. Door de variatie in verzekeringspakketten kan geen concreet bedrag gegeven worden welke voor eigen rekening komt. Dit kan alleen door uw verzekeraar kenbaar gemaakt worden. Bij goedkeuring van de machtigingsaanvraag door uw verzekeraar krijgt u vanuit de basisverzekering een aanzienlijk deel vergoed. 

Voor meer informatie klik hier.

bottom of page