top of page
30595130_1909843215694032_4312394447926067200_o_edited.jpg

Algemene voorwaarden

1.         Algemeen

1.1.      In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Patiënt: de persoon die aan Tandartsenpraktijk ConfiDental Asten opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige werkzaamheden (behandelingen).
b. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een begroting of tevoren aan patiënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de (mondelinge) opdracht van patiënt verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord. 

1.2.      De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de zorgverlener, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De algemene voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Daarnaast zijn de algemene voorwaarden gepubliceerd op de praktijkwebsite.

1.3.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten, die beroepshalve zijn verricht door tandartsenpraktijk ConfiDental Asten.

1.4.      Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de patiënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem/haar en zorgverlener van Tandartsenpraktijk ConfiDental Asten en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen patiënt en zorgverlener waarop zorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

2.         Behandeling en informatie

2.1.      Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling (bij behandelingen boven de € 250,-) wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen.

2.2.      De door zorgverlener gemaakte begrotingen zijn vrijblijvend. De patiënt verklaart zich automatisch akkoord met de begroting op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling.

2.3.      Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover tijdig.

2.4.      De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2.5.      De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

2.6.      De behandelovereenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

2.7.      De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

2.8.      De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

2.9.      De zorgverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels.

2.10.    Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De zorgverlener heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

2.11.    Indien de patiënt besluit, zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring van de zorgverlener, bij een andere zorgverlener een behandeling, welke niet valt onder spoedbehandeling, te ondergaan volgt uitschrijving uit de praktijk.

 

3.         Derden

De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

4.         Afspraken, Annulering en E-mailservice

4.1.      Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden. De patiënt conformeert zich bij het maken van een afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden.

4.2.      Afspraken dienen, indien noodzakelijk wegens overmacht, uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Dit dient tijdens openingstijden telefonisch te geschieden. Het weekend vanaf vrijdagmiddag 12.30 uur en feestdagen worden hierbij niet meegeteld. Afspraken kunnen in vakanties van Tandartsenpraktijk ConfiDental Asten alleen per e-mail worden geannuleerd.

4.3.      Het annuleren of verzetten van afspraken gebeurt bij voorkeur telefonisch. Annuleringen per e-mail kunnen niet gegarandeerd worden van een tijdige verwerking.

4.4.      Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak worden de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

4.5.      Bij telefonisch gemaakte afspraken wordt de genoteerde afspraak in de agenda van Tandartsenpraktijk ConfiDental Asten als juist zijnde aangemerkt. Door de patiënt zelf genoteerde afspraken in agenda’s, kalenders etc. zijn geheel voor eigen risico.

4.6.      Daags voor de afspraak ontvangt de patiënt een herinnering van de afspraak per e-mail. Het e-mailadres moet actueel in ons bestand aanwezig zijn. Wijzigingen in e-mailadressen moeten tijdig worden doorgegeven. De e-mailservice is bedoeld als extra geheugensteun voor de patiënt. De patiënt kan aan onze e-mailservice nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een herinneringse-mail ontslaat de patiënt niet van de plicht tot nakoming van een afspraak.

4.7.      Bij te laat verschijnen op een afspraak wordt het risico gelopen dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

5.         Kosten en betaling

5.1.      De zorgverlener berekent de kosten van de behandeling, inclusief materialen, overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd. De tarievenlijst is tevens gepubliceerd op de praktijkwebsite.

5.2.      De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

5.3.      De patiënt dient de factuur binnen 14 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de factuur door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverzekeraar laat betalen.

5.4.      Bij nieuw ingeschreven patiënten kan gevraagd worden de kosten van de behandelingen in het eerste jaar van inschrijving direct na afsloop van de behandeling per pin aan de receptie te voldoen. Hierover wordt de patiënt vooraf ingelicht.

5.5.      Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), via www.allesoverhetgebit.nl.

 

6.         Overschrijding betalingstermijn

6.1.      Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een eerste betalingsherinnering. Wanneer er na 7 dagen na het ontvangen van de eerste betalingsherinnering nog geen betaling is voldaan, volgt een tweede betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering nog geen betaling ontvangen is, wordt er een laatste betalingsherinnering verzonden.

6.2.      Indien de patiënt 32 dagen na de vervaldatum niet heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.

6.3.      Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.

6.4.      Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzetten. Daarnaast kan de zorgverlener bij betalingsachterstand verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

6.5.      De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

6.6.      De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

6.7.      Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

IMAG1214_edited.jpg
Behandelkamer met Cerec_edited.jpg

7.         Geheimhouding, exclusiviteit en bescherming persoonsgegevens

7.1.      De zorgverlener is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan tandartsenpraktijk ConfiDental Asten door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

7.2.      Tandartsenpraktijk ConfiDental Asten is gerechtigd informatie die men verkregen heeft, waaronder persoonsgegevens, beeldmateriaal, uitslagen en/of modellen gedeeld worden met derden, te weten collega’s, tandtechnici, zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Tevens mogen de gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor onderzoek, publicaties, accreditaties, presentaties, eigen website en patiëntvoorlichting. Tandartsenpraktijk ConfiDental Asten zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

 

8.         Klachten

8.1.      Indien de patiënt van mening is dat een behandeling of informatieverstrekking in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag deze van ons verwachten dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij de patiënt zijn eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Hierbij is het mogelijk om contact op te nemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Zij kunnen de patiënt informeren en adviseren over het in gesprek gaan met de zorgverlener.

8.2.      Wanneer het in gesprek gaan met de zorgverlener niet tot een oplossing leidt kan de patiënt gebruik maken van KNMT Klachtenservice waarbij wij zijn aangesloten.

8.3.      Wanneer de klacht niet wordt opgelost met hulp van de klachtenfunctionaris van de KNMT Klachtenservice kan de klacht beoordeelt worden door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

 

9.         Aansprakelijkheid

9.1.      De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering.

9.2.      Defecte en/of benodigde reparaties aan de door zorgverlener vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid.

9.3.      Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 

10.       Privacy reglement

Om er op toe te zien dat er zorgvuldig met de AVG wordt omgegaan, is een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van cliëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen. Het privacyreglement staat gepubliceerd op de praktijkwebsite en zijn ter inzage aanwezig in de praktijk.

 

11.       Huisregels

De praktijkregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze

werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor de patiënten. De huisregels staat gepubliceerd op de praktijkwebsite en zijn ter inzage aanwezig in de praktijk.

 

12.       Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en zorgverlener is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en zorgverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tandartsenpraktijk ConfiDental Asten haar kantoor heeft.

bottom of page